เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน, ผ่านทางเว็บไซต์ของร้าน สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • มีการแจ้งให้ทางร้านทราบทางอีเมล, Line, Facebook หรือช่องทางติดต่อใดช่องทางหนึ่ง หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง รวมถึงค่าประกันสินค้ากับลูกค้า
  • กรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในครั้งที่สอง และไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้