การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้าและอุปกรณ์เสริมทั่วไป จะได้รับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง/อุปกรณ์ เนื่องมาจากการผลิตของโรงงานเท่านั้น โดยมีระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า
(*ยกเว้นสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ)

1.1 สินค้าและอุปกรณ์เสริมกลุ่มที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กีตาร์ไฟฟ้า แอมป์ คีย์บอร์ด เปียโนไฟฟ้า ฯลฯ จะมีการรับประกันการใช้งานตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
(ระยะเวลาการรับประกันจะระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า)

2. ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ กับร้านค้า
2.1 กรณีต้องการเคลมสินค้าชำรุดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง/อุปกรณ์เนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานคลิปวิดิโอแกะกล่องสินค้าแบบเทคเดียว

3. เงื่อนไขรับประกันสินค้ามีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายโดย “บริษัท พัฒนสินมิวสิค จำกัด” เท่านั้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้รับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

• หมายเลขเครื่องของสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือถูกแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
• ความเสียหายที่ผิดปกติอันเกิดจากของเหลวหกใส่สินค้า หรือสัตว์และแมลงเข้าไปในสินค้า
• ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
• ความเสียหายตามอายุใช้งาน เช่น รอยขูดขีด รอยแตก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิม บนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า
• ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ /หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้ง
• สินค้าที่เป็นตัวสาธิต (demo) และสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ฝ่ายขายได้แจ้งไว้
• บริษัทไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัท